Všeobecné obchodní podmínky

V následujícím úryvku jsou k dispozici všeobecné obchodní podmínky společnosti KOPY TRUCK s.r.o., Humpolec.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ, výklad pojmů

1.1.         Společnost KOPY TRUCK s.r.o., Okružní 1628, 396 01 Humpolec, založená dne 15. listopadu 1999, vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9263,  je obchodní společností založenou a existující dle platného právního řádu ČR (dále jen „Dodavatel“).

1.2.         Odběratelem je podnikatel, fyzická nebo právnická osoba (dále jen „Odběratel“), kterému Dodavatel prodává zboží nebo poskytuje služby na základě těchto VOP, případně uzavřené smlouvy.

1.3.         Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují všeobecné obchodní vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem, řeší základní podmínky při realizaci prodeje náhradních dílů a jiného zboží a poskytování servisních služeb a ostatních služeb Dodavatelem směrem k Odběrateli. Detailní podmínky vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem mohou být stanoveny smlouvou, přičemž v bodech, kde nastává rozpor mezi VOP a smlouvou, má přednost smlouva. V ustanoveních neupravených smlouvou pak platí tyto VOP.

1.4.        Při nakupování přes webové rozhraní kupující prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil před odesláním své objednávky. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

2. OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1.         Nedohodnou-li se Dodavatel a Odběratel v konkrétním případě jinak, bude smlouva uzavřena na základě osobní, telefonické nebo písemné objednávky (e-mail, fax, internetový prodej) Odběratele takto:

a)   jedná-li se o prodej zboží (zejména náhradních dílů, mazacích olejů, maziv, apod.), s výjimkou dle odst. 2.1 písm. b) těchto VOP, bude smlouva uzavřena potvrzením objednávky Odběratele ze strany Dodavatele (fax, e-mail) nebo okamžikem převzetí zboží Odběratelem, a to i bez předchozího výslovného potvrzení objednávky Dodavatelem. Převzetí zboží Odběratelem dle předchozí věty bude vždy písemně potvrzeno na dodacím listu, popř. daňovém dokladu (faktuře) vystaveném Dodavatelem za příslušné zboží,

b)   jedná-li se o poskytování servisních služeb (dále také jen jako „služby“ nebo „dílo“), bude smlouva uzavřena při předání vozidla oprávněnou osobou Odběratele oprávněné osobě Dodavatele v příslušném servisním místě, a to podpisem zakázkového listu těmito oprávněnými osobami obou smluvních stran,

c)   jedná-li se o objednání zboží přes webové rozhraní, vyplní Odběratel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Odběratel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“) dodat Před zasláním objednávky Dodavateli je Odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Odběratel vložil, a to i s ohledem na možnost Odběratele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Odběratel Dodavateli kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou Dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Odběrateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Odběratele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Odběratele“). Zboží, u kterého je uvedeno „skladem“, je Odběrateli doručeno Dodavatelem nejpozději do 7 pracovních dnů od uzavření objednávky. O lhůtě zaslání zboží s poznámkou „dostupné na objednávku“ informuje Dodavatel Odběratele po zaslání objednávky Odběratelem.   Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Odběratele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) – zejména v případě, kdy musí být upřesněna cena za dopravu Dodavatelem a Odběratel musí následně potvrdit, že s ní souhlasí. Odběratel je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem vzniká odesláním objednávky Odběratele. Odběratel bere na vědomí, že Dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

d) v ostatních případech bude smlouva uzavřena dle individuální dohody Dodavatele a Odběratele.

2.2.          K uzavírání smluv dle odst. 2.1 písm. a), b) a c) jsou na straně Dodavatele oprávněni zaměstnanci příslušného servisního místa. Odběratel je povinen zajistit uzavírání smluv dle odst. 2.1 písm. a), b) a c) k tomu oprávněnými zaměstnanci Odběratele, případně jinými osobami oprávněnými zastupovat Odběratele, v opačném případě Odběratel odpovídá za škodu vzniklou Dodavateli.

2.3.          Uzavřením smlouvy dle odst. 2.1 těchto VOP Odběratel zároveň vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

2.4.        Odstoupení od smlouvy je možné pouze písemnou formou, řídí se příslušnými právními předpisy a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.

3. CENA

3.1.          Dodavatel prodává zboží a služby Odběrateli za prodejní ceny, které jsou cenami smluvními, v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve  znění pozdějších předpisů.

3.2.          Pokud mezi Dodavatelem a Odběratelem nebyla sjednána cena za služby, platí cena uvedená v ceníku služeb Dodavatele aktuální ke dni uzavření smlouvy. Aktuální ceník služeb Dodavatele bude vždy dostupný na vyžádání Odběratele v příslušném servisním místě Dodavatele a taktéž je zveřejněn na webových stránkách Dodavatele na adrese: www.kopy-truck.cz.

3.3.          Aktuální ceny zboží dodávaného Dodavatelem Odběrateli budou Odběrateli sděleny na základě jeho vyžádání v příslušných servisních místech.

3.4.          Odběratel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že předpokládaná cena díla uvedená v zakázkovém listu (smlouvě o dílo), tj. cena za provedení předmětných oprav a servisních prací, včetně předpokládaných nákladů na zboží potřebné k provedení oprav a servisních prací, má charakter tzv. neúplného rozpočtu ve smyslu ustanovení § 2622 občanského zákoníku.

3.5.          V případě, že po zahájení servisních oprav a prací, či po provedení demontáže, bude bez dalších pochyb zřejmé, že dojde k překročení předpokládané ceny díla dle odst. 3.4 těchto VOP, je Dodavatel povinen oznámit nutnost překročení předpokládané ceny díla a jeho rozsahu, jakož i výši požadovaného zvýšení ceny díla Odběrateli. V případě zvýšení ceny podle rozpočtu o více než 10% oznámí Dodavatel Odběrateli toto navýšení v době, než přikročí k provádění činností do rozpočtu nezahrnutých, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, jakmile vyvstane potřeba tyto činnosti provést. Dojde-li k situaci předvídané předchozí větou tohoto odstavce, platí, že Odběratel souhlasí s navýšením ceny díla, neobdrží-li od něj Dodavatel písemný nesouhlas s tímto navýšením, nejpozději však do doby uplynutí 5 kalendářních dní od oznámení potřeby provést činnosti nezahrnuté do rozpočtu. V případech, kdy zvýšení předpokládané ceny díla bez DPH bude do 10% ceny určené rozpočtem, je Dodavatel povinen oznámit Odběrateli překročení předpokládané ceny díla bez zbytečného odkladu poté, kdy provedl činnosti do rozpočtu nezahrnuté, a tyto nebyly předvídatelné v době podpisu zakázkového listu.

3.6.          Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k předmětu smlouvy, smluvní strany se dohodnou na úpravě ceny.

3.7.          Pokud není uvedeno nebo dohodnuto jinak, ceny zboží a služeb Dodavatele jsou vždy uváděny bez DPH. K cenám je připočítávána DPH v zákonné výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na webovém rozhraní jsou ceny vždy uváděny s DPH.

3.8.      Dodavatel může poskytnout Odběrateli na dodávané zboží a poskytované služby speciální slevu. Poskytnutí slevy a její výše je plně na uvážení Dodavatele. Slevu je možné poskytnout v různé výši v jednotlivém obchodním případě nebo u jednotlivé položky.

3.9.         Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ne webovém rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.          Kupní cena za dodané zboží a cena za poskytnuté služby bude vyúčtována Dodavatelem Odběrateli vždy daňovým dokladem – fakturou, se všemi náležitostmi stanovenými příslušnými právními předpisy. Pokud není dohodnuto jinak, je kupní cena nebo cena za poskytnuté služby splatná v hotovosti při  dodání zboží a převzetí provedených servisních služeb.

4.2.         Odběratelům, vybraným dle volného uvážení Dodavatele, může Dodavatel dodávat zboží a poskytovat služby na fakturu s předem dohodnutou lhůtou splatnosti. Rozhodnutí Dodavatele o provádění dodávek na fakturu a o datu její splatnosti záleží zcela na volném uvážení Dodavatele a je zejména určováno na základě předcházející platební morálky Odběratele. Splatné částky budou převedeny bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře a má se za to, že Odběratel své platební závazky splnil v okamžiku připsání částky na bankovní účet Dodavatele. Nedostatečné plnění závazku Odběratele uhradit fakturovanou částku představuje podstatné porušení smlouvy ze strany Odběratele. Veškeré náklady týkající se způsobu platby jdou k tíži Odběratele.

4.3.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Odběratel uhradit Dodavateli následujícími způsoby:

a) Dobírkou (peníze za dodání zboží platí Odběratel až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli nebo přímo na poště);

b) Bankovním převodem (po vytvoření objednávky na našem webu vzniká Odběrateli závazek uhradit kupní cenu, tento závazek je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele);

c) Hotově nebo kartou při osobním odběru (zboží zaplatí Odběratel v hotovosti při převzetí zboží nebo platební kartou na prodejně v Humpolci. O zboží připraveném k odběru informuje Dodavatel Odběratele telefonicky nebo e-mailem). Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Společně s kupní cenou je Odběratel povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balným a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4.          V případě prodlení s úhradou kupní ceny a ceny za poskytnuté služby, je Dodavatel oprávněn účtovat úrok z dlužné částky ode dne uplynutí lhůty splatnosti až do okamžiku jejího zaplacení.

4.5.      Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, je úrok z prodlení vypočten ve výši stanovené nařízením vlády ČR č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění.

4.6.       V případě prodlení Odběratele s úhradou kupní ceny zboží má Dodavatel právo dodat zboží určené Odběrateli jinému zákazníkovi, aniž bude Odběratel v důsledku toho zproštěn svých závazků podle smlouvy. Jakmile Dodavatel dlužnou částku obdrží, bude platit nová doba dodání, jak bude v daném okamžiku obvyklé pro nové objednávky.

4.7.          Jestliže po zaslání oznámení Dodavatele o požadavku úhrady kupní ceny Odběratelem nebude platba uhrazena ani v dodatečné lhůtě stanovené Dodavatelem, je Dodavatel oprávněn smlouvu zrušit s okamžitou platností, a to zcela nebo částečně, aniž budou dotčena jiná práva Dodavatele (kupř. právo na náhradu škody).  Totéž platí, pokud Odběratel včas neuhradil zálohovou platbu v souladu s  odstavcem 4.9 tohoto článku VOP.

4.8.          Úhradou kupní ceny, resp. ceny za poskytnuté služby, se dle těchto VOP rozumí okamžik připsání příslušné částky na bankovní účet Dodavatele nebo zaplacení příslušné částky v hotovosti k rukám Dodavatele, v závislosti na sjednaném způsobu placení.

4.9.          Veškeré náklady, mimosoudní i soudní (včetně nákladů na právní poradenství), vynaložené Dodavatelem v průběhu vymáhání splatných závazků Odběratele v souladu s těmito VOP nebo smlouvou, ponese Odběratel a zavazuje se tyto náklady uhradit Dodavateli bez zbytečného odkladu. Odběratel nahradí Dodavateli vždy plnou výši mimosoudních nákladů, přičemž minimální výše těchto nákladů činí 15 % z kupní ceny zboží, případně 15% ceny za provedené servisní služby, s výhradou minimální výše 10.000,- Kč, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

4.10.        Dodavatel je oprávněn požadovat úplnou nebo částečnou zálohu na úhradu kupní ceny za zboží nebo ceny služeb objednaných Odběratelem, a to k datu určenému Dodavatelem, a pozastavit jejich dodání či provádění až do okamžiku přijetí zálohové platby. V případě, že Odběratel následně odmítne objednané zboží (příp. služby) odebrat (převzít), respektive je do 30-ti dnů po výzvě u Dodavatele nevyzvedne, ztrácí nárok na dodání objednaného zboží a dále i na vrácení zaplacené zálohy, která propadá ve prospěch Dodavatele jako smluvní pokuta za nesplnění smluvní povinnosti Odběratele odebrat (převzít) objednané zboží, příp. své vozidlo s již provedenými servisními službami.

4.11.       Dodavatel je oprávněn provést jednostranný zápočet svých splatných pohledávek za Odběratelem proti splatným pohledávkám Odběratele za Dodavatelem, a to až do výše částky, do které se tyto vzájemné pohledávky smluvních stran překrývají.

4.12.       Platby přijaté Dodavatelem od Odběratele mohou být použity k úhradě kterýchkoliv splatných pohledávek Dodavatele za Odběratelem vzniklých na základě těchto VOP nebo příslušné smlouvy, a to v pořadí dle termínu splatnosti těchto pohledávek, bez ohledu na  odlišné určení dluhu Odběratele, pro který Odběratel toto své plnění ve prospěch Dodavatele poskytuje.

4.13.       Případné částky, které dluží Odběratel Dodavateli, se stanou ihned splatnými v plné výši jestliže:

a)  o to Odběratel požádal Dodavatele nebo mu byly pozastaveny platby z důvodu výkonu rozhodnutí či exekuce, došlo k prohlášení úpadku Odběratele nebo nastala jiná obdobná situace v souladu s právním řádem státu, podle kterého byl Odběratel založen,

b) Odběratel pozastavil činnost nebo převedl svůj obchodní závod nebo jeho část na jinou osobu,

c) nastal jiný důvod, ze kterého lze přiměřeně usuzovat na možnou budoucí platební neschopnost Dodavatele nebo jeho právního nástupce.

 

5. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

5.1.          Vlastnického práva ke zboží nabude Odběratel teprve úplným zaplacením kupní ceny a do doby přechodu vlastnictví (tedy do úplného zaplacení celé kupní ceny) nesmí zboží přenechat nikomu jinému, ať již za úplatu, či bezúplatně, dát ho do zástavy, či ho jinak právně zatížit. Toto by bylo považováno za podstatné porušení VOP.

5.2.          Do doby, než Odběratel nabude vlastnického práva ke zboží:

a) pojistí Odběratel zboží ve prospěch Dodavatele jako příjemce pojistného plnění proti ztrátě, krádeži a poškození zboží,

b) má Dodavatel v případě prodlení Odběratele s úhradou kterékoliv části kupní ceny zboží plné právo převzít si zboží, které je v jeho vlastnictví, nebo jeho část zpět od Odběratele, prodat je nebo s ním jinak disponovat, přepravovat je na určité místo pro jeho uschování,

c) Odběratel souhlasí, že bude zcela spolupracovat s Dodavatelem a umožní Dodavateli prosazovat jeho právo dle písm. b) tohoto odstavce VOP ve všech praktických ohledech, zejména, že vykoná vše, co je nutné nebo užitečné k tomu, aby Dodavatel měl volný přístup ke zboží a byla mu umožněna přeprava zboží na místo jím stanovené. Odběratel je dále povinen uhradit Dodavateli veškeré náklady spojené s uplatněním práv Dodavatele dle bodu b) tohoto odstavce VOP.

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

6.1.          Pokud nebude dohodnuto písemně jinak, dodací lhůty a doby dodání budou vždy považovány pouze za odhad a nikdy nebudou vykládány jako přesné lhůty nebo závazek k dodání konkrétního počtu zboží za určité období.

6.2.      Konkrétní termín dodání zboží může být mezi Dodavatelem a Odběratelem upraven v příslušné smlouvě, tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

6.3.          Dodavatel předává Odběrateli zboží způsobem, který Odběratel upřesní v objednávce nebo ve smlouvě. Místem plnění je místo dodání (převzetí) zboží. Pokud nebude dohodnuto jinak, místem dodání zboží a místem převzetí služeb se rozumí servisní místo Dodavatele, tj. sídlo nebo příslušná provozovna Dodavatele. V případě, že se Odběratel s Dodavatelem dohodnou na pro Odběratele bezplatné dopravě zakoupeného zboží, zajišťuje Dodavatel dodání zboží na místo určení osobně, příp. využití externí přepravní služby na své náklady. V opačném případě, tedy nebude-li smluvena bezplatná doprava zakoupeného zboží, hradí náklady na dopravu v plné výši Odběratel. Rozhodnutí o úhradě těchto nákladů a jejich výši je plně na Dodavateli.

6.4.          Odběratel je povinen převzít zboží od Dodavatele, a to i zboží, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání zboží. Nepřevezme-li Odběratel zboží, nebo odmítne-li Odběratel podepsat dodací list, příp. jiný předávací dokument, považuje se zboží za Dodavatelem předané a Odběratelem převzaté bez vad a nedodělků ke dni, ke kterému Dodavatel vyzval Odběratele k převzetí zboží.

6.5.          Pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak, převzetí zboží (náhradních dílů, olejů, maziv a dalšího doplňkového zboží) potvrzuje Odběratel písemně na dodacím listu, popř. daňovém dokladu (faktuře) vystaveném Dodavatelem za příslušné zboží, případně na jiném dokladu přepravce (pošty, přepravní společnosti apod.), a to nezaměnitelným označením osoby oprávněné zastupovat Odběratele s připojením jejího vlastnoručního podpisu a na žádost Dodavatele i razítkem Odběratele. Zpětné převzetí vozidla po provedení servisních služeb potvrzuje Odběratel písemně na zakázkovém listu a rekapitulaci zakázky, popř. faktuře, a to rovněž nezaměnitelným označením osoby oprávněné zastupovat Odběratele s připojením jejího vlastnoručního podpisu.

6.6.     Odběratel je povinen převzít si objednané zboží a provedené služby ve sjednaném termínu a učinit veškerá opatření, která mohou být od Odběratele přiměřeně očekávána, aby Dodavateli umožnil uskutečnit dodání objednaného zboží a služeb. V případě, že Odběratel tento závazek poruší, veškeré náklady vynaložené Dodavatelem v souvislosti s dodávkou, jakož i případné další náklady na přepravu, úschovu a skladování zboží ponese Odběratel.

6.7.          Okamžikem splnění dodávky se rozumí převzetí zboží nebo služeb Odběratelem v místě plnění, příp. tzv. fikce převzetí dle odst. 6.4 těchto VOP. Tímto okamžikem přechází riziko nebezpečí škody na věci z Dodavatele na Odběratele, bez ohledu na to, zda současně na Odběratele přešlo vlastnické právo ke zboží.

6.8.          Dodavatel je oprávněn provádět částečné dodávky a fakturovat každou z nich zvlášť.

6.9.          Dodavatel bude považovat za osoby oprávněné zadat objednávku a převzít zboží všechny zaměstnance Odběratele, případně jiné osoby oprávněné zastupovat Odběratele, kteří budou vystupovat jménem Odběratele a prokážou se znalostí jakékoliv náležitosti nezbytné k úplné specifikaci objednávky a Odběratele a budou tyto náležitosti prezentovat obvyklým způsobem. V případě neobvykle vysoké objednávky je Dodavatel oprávněn se přesvědčit vhodným způsobem o oprávněnosti oprávněné osoby Odběratele takovou objednávku učinit nebo zboží na základě takovéto objednávky převzít. Od osobně neznámého zaměstnance Odběratele, případně jiné osoby oprávněné zastupovat Odběratele, může být požadován průkaz totožnosti. Za neobvykle vysokou objednávku se dle těchto VOP považuje objednávka zboží či služeb přesahujících částku ve výši 30.000,- Kč.

6.10.        V případě, že objednané zboží není u subdodavatele k dispozici, vyhrazuje si Dodavatel právo odstoupit od smlouvy s Odběratelem. Současně se zavazuje neprodleně informovat o této skutečnosti Odběratele a případně mu neprodleně vrátit již zaplacené zálohy na kupní cenu zboží.

6.11.       Je-li dodané zboží bez vad z jakýchkoliv důvodů zpětně odebráno od Odběratele, jedná se o vstřícný krok Dodavatele a nikoliv o jakoukoliv vymahatelnou povinnost či uznání jakéhokoliv závazku. Vícenáklady spojené s tímto zpětným odběrem je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Odběrateli buď v jejich konkrétní výši, nebo v paušální hodnotě do 10% hodnoty zboží bez DPH dle rozhodnutí Dodavatele.

6.12.       Dodavatel je oprávněn dodání zboží a výkon servisních služeb přerušit v případě, že dle vlastního úsudku Dodavatele existují přiměřené důvody pochybovat o tom, zda je Odběratel schopen nebo ochoten zcela a včas splnit své platební závazky vůči Dodavateli.

6.13.       Dodavatel je povinen poskytnout Odběrateli náhradu za zpožděnou dodávku pouze tehdy, pokud to bylo s Odběratelem výslovně písemně dohodnuto.

6.14.       V případě nedodržení doby a místa dodání zboží stanovené Dodavatelem z důvodu tzv. vyšší moci (vis maior) – tj. mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a Dodavatelem nezaviněné události, jako např. stávky, živelné pohromy, povstání, pouliční nepokoje, zánik zboží nebo jeho části z důvodu zničení ohněm, vodou, zemětřesení apod.; neodpovídá Dodavatel Odběrateli za škodu ani žádné jiné negativní následky plynoucí z nedodržení této lhůty a místa plnění.

6.15. V obchodě na webovém rozhraní rozhoduje Odběratel o způsobu doručení zboží. Odběrateli je zboží dopraveno buď smluvním dopravcem, nebo na prodejnu Dodavatele. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Odběratele, nese Dodavatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V případě, že je z důvodů na straně Odběratele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Náklady na poštovné a i balné, které si kupující zvolil v objednávce, hradí Odběratelem. Tyto náklady se řídí aktuálně platným ceníkem zveřejněným na internetových stránkách www.kopy-truck.cz.

7. Záruka za kvalitu, neshoda výrobků

7.1.          Záruka za kvalitu

Pokud není mezi Dodavatelem a Odběratelem sjednáno jinak, poskytuje Dodavatel Odběrateli záruku za kvalitu dodaného zboží a provedených servisních služeb takto:

a)   na zboží záruku v délce shodné se zárukou poskytovanou subdodavateli Dodavatele, ne však déle než dva roky,

b) 1 rok na servisní služby poskytnuté na nových vozidlech zn. DAF,

c) 0,5 roku na servisní služby poskytnuté na vozidlech DAF, která již nejsou kryta zárukou výrobce,

d)   0,5 roku na servisní služby poskytnuté na vozidlech jiných značek.

7.2.          Záruční doba dle písm. a), b) a c) předchozího odstavce těchto VOP začíná běžet ode dne převzetí zboží, resp. zpětného převzetí vozidla, na němž byly provedeny servisní služby. Vady dodaného zboží a provedených služeb je Odběratel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu u Dodavatele, a to výhradně písemnou formou.

7.3.          U záruky na servisní služby platí, že Odběratelem převzaté vozidlo bude po dobu běhu záruční doby v rozsahu provedených servisních služeb způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti. V případě uplatnění odpovědnosti ze záruky u provedených servisních služeb Dodavatel v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě, odstraní záruční závady provedených servisních služeb nebo poskytne Odběrateli přiměřenou slevu za poskytnuté servisní služby, bude–li se jednat o oprávněné uplatnění záruční odpovědnosti Dodavatele. Odběratel nemá nárok na jiné náhrady v souvislosti s reklamací provedených servisních služeb.

7.4.          Za vadu dodaného zboží se nepovažuje vada vzniklá nebo způsobená běžným opotřebením, nevhodným nebo neodborným zacházením, vzniklá opomenutím Odběratele nebo použitím zboží pro jiné účely, než pro které je určeno.

7.5.          Dodavatel neodpovídá za škody způsobené nesprávnou nebo neúplnou specifikací zboží (náhradního dílu) nebo vozidla Odběratelem, ani za obdobné škody způsobené dodáním nevhodného zboží (náhradního dílu). Rovněž tak neručí za škody vzniklé v důsledku takovéto skutečnosti.

7.6.          Dodavatel neodpovídá za vady, které vznikly či vzniknou neodbornou montáží, instalací nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, pokud tato montáž, instalace nebo uvedení do provozu nebyly provedeny přímo Dodavatelem nebo jinou osobou za tímto účelem pověřenou na odpovědnost Dodavatele. To platí rovněž v případě, kdy montáž, instalaci nebo jiné uvedení zboží do provozu provedl Odběratel nebo jím zvolená třetí osoba a vada vznikla na základě nedodržení pokynů uvedených v návodu k montáži, instalaci nebo uvedení zboží do provozu, nebo porušením technické normy, kterou se užívání či montáž zboží řídí, nebo porušením jiných obecně známých či závazných pravidel a předpisů.

7.7.          Při zaslání zboží expresní přepravní službou je v případě poškození obalu nebo celistvosti zásilky Odběratel povinen sepsat s přepravcem protokol o poškození obalu a zboží. V případě, že tak neučiní, je Dodavatel oprávněn odmítnout jakékoliv takovéto nároky ze strany Odběratele.

7.8.       Veškerá poškození, problémy s nevyhověním specifikacím nebo vady týkající se zboží, které lze zjistit bezprostředně po dodání na místo určení, musí být hlášeny Odběratelem Dodavateli písemně s podrobným popisem povahy poškození, nedostatečné shody či vad do 2 pracovních dnů po přijetí pod trestem pozbytí práva na uplatnění jakýchkoliv nároků z takových poškození, neshod a vad. Hlášení škod, neshod či vad nezbavuje Odběratele jeho povinnosti včas uhradit kupní cenu zboží.

7.9.       Aniž budou dotčena ustanovení článků 7.7 a 7.8, Odběratel informuje Dodavatele písemně o jakékoli nedostatečné shodě zboží s kupní smlouvou, která nebyla zjevná ihned po dodání zboží, a to do 8 dnů od data, kdy byla taková neshoda Odběratelem zjištěna, a Odběratel uvede povahu této neshody pod sankcí pozbytí práva na uplatnění jakéhokoliv nároku z této neshody plynoucí.

7.10.       Má se za to, že zboží je ve shodě s kupní smlouvou i přes menší odchylky, které podstatně neovlivňují běžné použití zboží.

7.11.     Odběratel se tímto předem vzdává svého práva na náhradu škody, kterou by mohl vůči Dodavateli uplatňovat v případě porušení kterékoliv povinnosti stanovené v příslušné smlouvě s Dodavatelem.

7.12.       Pokud nebude dohodnuto písemně jinak, Odběratel není oprávněn uplatňovat jakékoliv nároky z vad po uplynutí lhůty dvou let od data přijetí zboží či převzetí provedených servisních služeb na vozidle. Je výslovně dohodnuto, že po vypršení této lhůty Odběratel nebude vznášet vůči Dodavateli žádné nároky plynoucí z vad dodaného zboží příp. provedených servisních služeb na vozidle.

7.13.       Záruka za jakost uvedená v čl. 7.1 odst.a) se nevztahuje na použité zboží. Ve věci prodeje použitého zboží jsou vyloučena příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, upravující nároky z vad zboží dle § 2106 a násl.

8. ÚDRŽBA VOZIDLA

8.1.          Odběratel uznává a souhlasí, že pro bezpečný a řádný provoz vozidel DAF má nesmírný význam, aby vozidla DAF byla udržována a používána v souladu s příslušnou dokumentací vydanou DAF. Odběratel se zavazuje, že zajistí, aby údržba vozidel byla prováděna pouze v dílnách, které jsou schopny provádět opravy a údržbu na vozidlech DAF podle nejvyšších profesionálních standardů. Odběratel také zajistí, aby používání vozidel bylo dovoleno pouze osobám, které byly řádně informovány o příslušných uživatelských pokynech DAF a tyto i vlastní.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.          Odběratel souhlasí, že Dodavatel může shromažďovat a zpracovávat pomocí počítače či jiných prostředků veškeré informace, včetně osobních údajů týkajících se Odběratele nebo jeho zaměstnanců (společně „informace“), pro účely uzavření nebo plnění smlouvy nebo jiných dohod mezi Dodavatelem a Odběratelem. Odběratel rovněž souhlasí, že Dodavatel smí, pokud to připouští zákonná ustanovení, zpřístupnit tyto informace svému subdodavateli společnosti DAF Trucks N.V. (a k ní přičleněným osobám), a to za účelem revize smlouvy, pro hodnocení věrohodnosti, vykonávání a správy této smlouvy nebo pro potřeby informačních anket a umožnění Dodavateli provádět statistickou analýzu. Dodavatel smí zveřejnit informace v souvislosti s těmito VOP každé osobě či subjektu, kterým postupuje svá práva na základě takového pověření, a kterémukoli zástupci či poradci Dodavatele pro účely informování nebo podpory při takovém pověření.

9.2.       Dodavatel smí, pokud je to přípustné na základě zákonných ustanovení, používat informace k tomu, aby Odběratele informoval o zboží a službách, které mohou být podle Dodavatele pro Odběratele zajímavé. Pokud Odběratel takové informace nemá v úmyslu přijmout, může o tom Dodavatele informovat. Po přijetí takového oznámení Dodavatel přestane informace používat pro takové marketingové účely.

9.3.          V rozsahu požadovaném zákonnými ustanoveními bude Dodavatel informovat Odběratele, pokud Dodavatel shromáždí nebo zpracuje informace k jinému účelu než účelům uvedeným v tomto článku.

10. ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1.       Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy Dodavatele a Odběratele výslovně neupravené v těchto VOP nebo ve smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.       V případě sporů souvisejících s těmito VOP nebo smlouvou se Dodavatel a Odběratel vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li k takovému řešení, bude spor mezi smluvními stranami řešit věcně a místně příslušný soud ČR.

11. JINÁ USTANOVENÍ

11.1.       Dodavatel si vyhrazuje právo tyto VOP změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních předpisů nebo při změně způsobu dodání zboží a poskytování služeb. Změnu, doplnění a účinnost vyhlásí Dodavatel vhodným způsobem

11.2.       Dodavatel neodpovídá Odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními nebo energetickými poruchami, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu smluvních povinností na straně Dodavatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností.

11.3.       Odběratel se zavazuje oznámit Dodavateli jakékoliv změny týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ), jeho platného bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti, a to do 14 dní od okamžiku kdy k takové změně na straně Odběratele dojde. V případě vzniku platební neschopnosti Odběratele se veškeré pohledávky Dodavatele stávají splatnými v den, kdy se Dodavatel o této platební neschopnosti dozvěděl. Nesplní-li Odběratel povinnosti stanovené v tomto odstavci VOP, je povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

11.4.       Tyto VOP jsou zveřejněny  na webových stránkách Dodavatele www.kopy-truck.cz. a jsou v tištěné podobě k dispozici v sídle společnosti.

11.5.       Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01. 06. 2014.